Zo ontdek je jouw unieke talentenprofiel

Herken jij jouw talenten niet meer? Ben je op zoek naar juist die talenten die jou uniek maken? Of heb je überhaupt het idee dat je geen onderscheidende talenten hebt? Wil jij 2021 verder met een écht plan? Jouw talenten herkennen en ook weten wat je met die talenten kunt doen? In dat geval is de Talenten Motivatie Analyse (TMA) iets voor jou.

De TMA brengt op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van personen in beeld. Dit gebeurt door stellingen van eenzelfde sociale wenselijkheid naast elkaar te zetten en deelnemers te vragen een keuze te maken die het beste bij hen past. Er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk. De voorkeuren worden in kaart gebracht en daarmee de denkprocessen. Deze uiten zich in talenten en motieven, die van grote invloed zijn op het gedrag van mensen. Met de TMA wordt dus eigenlijk de blauwdruk van personen in kaart gebracht. De TMA-persoonlijkheidsanalyse is gebaseerd op de behoeftetheorie van de psycholoog Henry Murray.

Talenten maken jou uniek!

Talenten zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De stabiele persoonlijkheidskenmerken hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en van hun ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast hebben talenten invloed op de motivatie.

Motieven

Motieven zijn al die factoren die mensen aanzetten tot gedrag – of juist remmen. Het zijn voor- en afkeuren, overtuigingen en zelfbeelden, behoeften, angsten en remmingen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het ‘kunnen’ (talenten en competenties), maar vooral ook door het ‘willen’ (motieven). Werkzaamheden die bij de persoonlijke behoeften, voorkeuren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

De Talent Analyse bij Buro de Waal

De TMA brengt 22 drijfveren en de aanwezigheid van 44 talenten uitvoerig in kaart. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van verschillende competenties. De TMA-methode bevat meer dan 50 competenties. Wat geeft je energie en wat kost juist energie? Vooraf vindt er een intakegesprek plaats. De TMA zelf neemt circa een uur in beslag. De TMA specialist van Buro de Waal bespreekt na afloop de resultaten uitgebreid met degene die de analyse heeft ingevuld. De nabespreking duurt ongeveer circa 2 uur en is bedoeld om de resultaten te toetsen en waar nodig te nuanceren. De deelnemer ontvangt na afloop van het gesprek alle rapportages en een uitgebreid advies over zijn of haar ontwikkelmogelijkheden en match met de huidige functie.

Toepassingsmogelijkheden TMA

Buro de Waal zet de Talenten Motivatie Analyse onder meer in als zelfstandige rapportage bij coaching en als onderdeel bij competentie- en talentmanagement. De TMA heeft de volgende toepassingsmogelijkheden:

Persoonlijke ontwikkeling:
Voor persoonlijke ontwikkeling zetten wij de TMA in bij loopbaanvraagstukken, stress & burnoutcoaching alsmede bij talentmanagement. In het kader van ontwikkeling kijken wij in bredere zin naar de aanwezige talenten. Wij kijken enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen wordt die ook echt realiseerbaar is in het licht van de talenten die een persoon heeft. Ook kijken wij naar de leer- en ontwikkelstijl. Bij bijna alle talenten zijn op de kandidaat toegesneden coaching tips toegevoegd.

Reïntegratie:
Buro de Waal zet de TMA in bij reïntegratietrajecten. Wij kijken dan welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen. Daarnaast wordt bekeken of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het reïntegratieproces of die dit proces juist versnellen.

Teamontwikkeling:
De Team-analyse gebruikt Buro de Waal bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele rapportages te combineren zodat er een TMA teamanalyse ontstaat. Deze team analyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.

Mobiliteit:
De TMA is uitermate geschikt bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In dit kader kijken wij waar kandidaten het beste passen en geeft de TMA inzicht in hun mogelijkheden.

Potentieel-analyse:
Bij Potentieel analyse kijken wij naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten. De TMA achterhaalt het maximale potentieel, bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship, van een kandidaat.

Validiteit TMA

De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethodiek. Het doel van de TMA is het voorspellen van toekomstig gedrag, hierom is volstaan met het vergelijken van de scores op de TMA met de scores op een extern criterium. Bij validiteit van een instrument gaat het om de mate waarin de test aan zijn doel beantwoordt (Drenth & Sijtsma, 1990). Onderzocht is de inhoudsvaliditeit, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit. Bij de inhoudsvaliditeit staat centraal in hoeverre de TMA een goede representatie is van de 22 begrippen die de TMA meet. Daarbij behoort ook de vraag welke interne structuur er in de TMA onderkend kan worden, met andere woorden, of er een bepaalde samenhang tussen de items is. De begripsvaliditeit wordt bepaald door te onderzoeken of de resultaten samenhangen vertonen, die op grond van andere theorieën of resultaten van ander onderzoek verwacht mogen worden. Bij criteriumvaliditeit ten slotte gaat het om de vraag of de test de scores op een criteriumvariabele goed voorspelt (Swanborn, 1987). We kunnen het begrip criteriumvaliditeit ook ruimer opvatten. Dan staat de vraag centraal hoe sterk de samenhang is tussen scores op het instrument en scores op andere, vergelijkbare variabelen. In deze betekenis is criteriumvaliditeit nauw verwant met begripsvaliditeit (Kamphuis et al. 2004).

Meer weten?

Wil jij een duidelijk inzicht in jouw talenten? Op welke wijze jij effectiever gedrag realiseert en stimuleert voor jezelf en/of anderen? Neem dan contact op met ons of plan direct een gratis intakegesprek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *